Tarczyca

Tutaj zostanie pokrótce przedstawione funkcjonowanie gruczołu tarczowego w warunkach zdrowia oraz najczęściej spotykanych schorzeń tego gruczołu.

Spis Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy
Uwagi morfologiczne
Oś hormonalna podwzgórze-przysadka-tarczyca
Produkcja hormonów tarczycowych, rola jodu
Dalsze losy T4 i T3
Inne szlaki metaboliczne jodu
Tarczyca a nadmiar jodu
Leki tarczycowe
Wole
Definicja
Przyczyny
Skutki
Leczenie
Autonomia
Definicja
Przyczyny
Postacie
Skutki
Leczenie
Choroba Graves-Basedowa
Przyczyny i mechanizm
Rozpoznanie
Powikłania
Leczenie
Choroba Hashimoto
Choroba de Quervain
Inne choroby łagodne tarczycy
Choroby złośliwe tarczycy

Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy

Podstawowym zadaniem gruczołu tarczowego jest produkcja hormonów tarczycowych - tyroksyny (oznacznej T4) oraz, w mniejszej ilości, trójjodotyroniny (oznacznej T3). Hormony te są odpowiedzialne za wiele procesów związanych z przemianą materii, więc zaburzenia ich produkcji (i wynikający z nich ich niedobór lub nadmiar) zakłócają wiele procesów w organizmie. Hormony tarczycy w uproszczeniu pobudzają metabolizm - ich nadmiar (nadczynnośc tarczycy) powoduje zbyt intensywną, zaś niedobór (niedoczynność) zbyt spowolnioną przemianę materii. Znacznie mniejszą rolę przypisuje się u człowieka wytwarzaniu kalcytoniny.

Uwagi morfologiczne

Tarczyca (łac.: glandula thyroidea, ang.: thyroid gland) położona jest w przedniej części szyi, przed krtanią (chrząstką tarczową). Podzielona jest na dwa płaty (prawy i lewy) połączone cieśnią, czasami posiada również położony do góry od nich płat piramidalny. U dorosłego człowieka objętość tego gruczołu (suma objętości obu płatów) nie przekracza 25 ml (u mężczyzn) lub 18 ml (u kobiet). Ultrasonograficznie przedstawia się jako organ o dość równomiernej, podobnej do ślinianek, echogeniczności.

Miąższ tarczycy zbudowany jest z pęcherzyków tarczycowych - są to małe owalne twory, których ścianka wyścielona jest warstwą komórek tarczycowych (tyreocytów). W środku pęcherzyka tarczycowego zgromadzony jest koloid zawierający m.in. tyreoglobulinę (Tg) i peroksydazę tarczycową (TPO). Oba z wymienionych białek są produkowane przez tyreocyty, pierwsze z nich służy jako "tworzywo" do wytwarzania hormonów, drugie jest enzymem katalizującym ten proces. W sąsiedztwie pęcherzyków znajdują się pojedyncze komórki przypęcherzykowe produkujące inny hormon - kalcytoninę, której znaczenie u człowieka wydaje się być jednak drugorzędne.

Oś hormonalna podwzgórze-przysadka-tarczyca

Funkcja tarczycy regulowana jest przez "organy nadzorujące": podwzgórze (część mózgowia) i przysadkę. Podwzgórze produkuje oligopeptyd TRH (tyreoliberyna, ang.: thyrotropin releasing hormone), którą wydziela do naczyń krwionośnych układu wrotnego podwzgórzowo-przysadkowego. Praktycznie cała krew zawierająca TRH trafia do przysadki, tylko bardzo niewielka ilość TRH dostaje się do krążenia ogólnego. TRH pobudza komórki przedniego płata przysadki mózgowej do produkcji TSH (tyreotropina, ang.: thyroid-stimulating hormone), która trafia do krążenia ogólnego. TSH składa się z podjednostki α i β - pierwsza z nich jest wspólna dla kilku innych hormonów przysadki (LH i FSH) oraz hCG (ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej - "hormonu ciążowego"), druga jest strukturalnie nieco podobna do hCG. Stąd wynikać mogą czasami problemy z czynnością tarczycy w czasie ciąży. Miejscem docelowym działania TSH są komórki pęcherzykowe tarczycy (tyreocyty). Mechanizm działania polega na pobudzaniu receptora TSH (TSH-R), który za pośrednictwem m.in. białek G i cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP) pobudza komórki tarczycy do produkcji hormonów tarczycowych (poprzez m.in. zwiększanie aktywności i ilości białek transportujących jod przez błonę tyreocytów).

Schemat osi hormonalnej
Schemat osi podwzgórze-przysadka-tarczyca. Kolorem zielonym zaznaczono oddziaływanie stymulujące, czerwonym zaś - hamujące.

Właściwym hormonem tarczycy jest tyroksyna (czterojodotyronina, T4). Z niej powstaje (patrz niżej) trójjodotyronina (T3). Hormony te działają na przysadkę (i podwzgórze) hamując wydzielanie TSH - jest to tak zwane ujemne sprzężenie zwrotne. Oznacza to, że TSH pobudza produkcję hormonów tarczycy (głównie T4), zaś hormony tarczycy hamują wydzielanie TSH. Przyczynia się to do utrzymania stanu równowagi. W ten sposób TSH może służyć jako szybki wskaźnik funkcji tarczycy. Norma jego zawartości w surowicy może przykładowo wynosić 0,55-4,78 μIU/ml (mIU/l; Grudziądz) lub 0,27-4,20 μIU/ml (Toruń).

Produkcja hormonów tarczycowych, rola jodu

Do syntezy hormonów tarczycowych (głównie T4, ale także T3) potrzebny jest jod. W postaci anionu jodkowego (I-) dostarczany jest on do organizmu głównie z pożywieniem i wodą. Dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek szacowane jest na niespełna 200 μg (zwłaszcza w czasie ciąży). W niektórych regionach Polski i Europy istnieje niedobór jodu, co przyczynia się w efekcie do podwyższonej częstości występowania niektórych schorzeń m.in. gruczołu tarczowego. Poprzez wprowadzenie suplementacji soli kuchennej jodkiem niedobór ten został częściowo wyrównany.

Następnie z krwi aniony jodkowe transportowane są do tyreocytów (komórek wyścielających pęcherzyki tarczycowe). Odpowiedzialny za transport jest symporter sodowo-jodkowy (NIS, hNIS), który przenosi anion jodkowy do komórki razem z dwoma kationami sodowymi, niskie stężenie jonów sodowych w komórce utrzymywane jest za pomocą pompy sodowo-potasowej. Istnieją substancje, które selektywnie blokują NIS. Należą do nich przede wszystkim nadchlorany (ClO4-) i rodanki (SCN-, zawarte w niektórych roślinach). Stężenie jodków w cytoplazmie tyreocytów jest wyższe niż we krwi kilkadziesiąt razy, w sytuacji niedoboru jodu - nawet pięćset razy. Z tyreocytu aniony jodkowe są dalej transportowane do światła pęcherzyka - za tę funkcję odpowiedzialne jest białko pendryna (ang.: pendrin).

Pęcherzyk tarczycowy
Organizacja funkcjonalna tarczycy i transport jodu:
1. Schematyczne przedstawienie fragmentu tkanki tarzycowej; widoczne są pęcherzyki i naczynia krwionośne;
2. Powiększony pęcherzyk tarczycowy; ma on kształt owalu, którego ściany wyścielone są warstwą komórek tarczycowych (tyreocytów), a światło wypełnione jest koloidem (zawierającym tyreoglobulinę - Tg, a także peroksydazę tarczycową - TPO);
3. Jeszcze bardziej powiększony tyreocyt; transport jodu (w postaci anionów jodkowych) odbywa się w kierunku od zewnątrz do środka pęcherzyka tarczycowego.
 a. Symporter sodowo-jodkowy (NIS): transportujący do komórki anion jodkowy razem z dwoma kationami sodowymi;
 b. Pompa sodowo-potasowa: energochłonny transporter wymieniający trzy kationy sodowe (usuwa je z komórki) na dwa kationy potasowe (wciąga je do komórki);
 c. Pendryna: antyporter transportujący anion jodkowy z tyreocytu do pęcherzyka tarczycowego (wymienia go na anion chlorkowy).

Dalej, w pęcherzyku jodek ulega utlenieniu do wolnego jodu (I) oraz prawdopodobnie do kationu jodowego (I+, ang.: iodinium cation). W procesie tym bierze udział peroksydaza tarczycowa (thyroid peroxidase, TPO), produktem pośrednim jest nadtlenek wodoru (H2O2). W tej formie jod wbudowywany jest do reszt tyrozylowych tyreoglobuliny. Z tyreoglobuliny, po proteolizie ("pocięcie" tego białka na fragmenty), uwalniana jest tyroksyna (czterojodotyronina, T4) oraz, w mniejszych ilościach, trójjodotyronina (T3).

Tyroksyna (T4) jest głównym hormonem tarczycy. Przekształcenie jej w bardziej aktywną biologicznie trójjodotyroninę (T3) odbywa się głównie w tkankach obwodowych. Odpowiedzialny za to jest enzym zawierający aminokwas selenocysteinę 5'-dejodynaza tyrozyny.

Tyroksyna i trójjodotyronina
Struktura chemiczna tyroksyny (T4) - kolorem czerwonym oznaczono jod w pozycji 5'. Trójjodotyronina (T3) jest tego atomu jodu pozbawiona.

Utleniony jod, oprócz powyżej omówionych szlaków bezpośrednio związanych z produkcją hormonów, bierze udział w syntezie związków jodolipidowych. Odgrywają one ważną rolę regulacyjną w niektórych procesach metabolicznych gruczołu tarczowego oraz poza nim.

Dalsze losy T4 i T3

Tyroksyna krąży we krwi w postaci związanej w ponad 99,9 % z białkami osocza - głównie z globuliną wiążącą tyroksynę (ang.: thyroxine-binding globulin, TBG), w mniejszym stopniu z albuminą oraz transtyretyną (ang.: transthyretin). Powinowactwo trójjodotyroniny do tych białek jest niższe, krąży ona w postaci związanej w około 99 %. Ponieważ za działanie biologiczne odpowiedzialna jest tylko wolna frakcja hormonów, a poziom białek wiążących jest zmienny, najczęściej w laboratorium oznaczane są właśnie wolne hormony (symbole: fT4 i fT3), a nie całkowite (symbole: tT4 i tT3). Ich normy w laboratorium Szpitala w Grudziądzu wynoszą:
fT4: 11,50-23,20 pmol/l,
fT3: 3,50-6,50 pmol/l.
Znaczne związanie z białkami sprawia, że T4 i T3 posiadają długie biologiczne czasy połowicznych zaników we krwi. Czasy te wynoszą odpowiednio ok. 200 godzin i ok. 20 godzin.

Wartości referencyjne wg Laboratorium Szpitala w Grudziądzu:
I. Hormony:
- TSH: 0,55-4,78 μIU/ml
- fT4: 11,50-23,20 pmol/l
- fT3: 3,50-6,50 pmol/l
II. Przeciwciała:
- a-TSH-R: 0-1,22 IU/l
- a-TPO: 0-60 U/ml
- a-TG: 0-60 U/ml

T4 oraz, przede wszystkim, T3 oddziałują na komórki docelowe poprzez łączenie się z receptorami jądrowymi, wpływając na ekspresję genów w komórkach. Metabolizm hormonów tarczycy odbywa się głównie na drodze dalszej dejodynacji (powstający jodek może zostać ponownie wychwycony przez tarczycę) oraz, w mniejszym stopniu, sprzęganie z glukuronianem w wątrobie i wydalanie z żółcią.

Inne szlaki metaboliczne jodu

Jod nie tylko bierze udział w syntezie hormonów tarczycy, ale odgrywa także inne ważne role. Jod w postaci utlenionej wchodzi w reakcję ze związkami tłuszczowymi (lipidowymi) obecnymi w błonie komórkowej, tworząc związki jodolipidowe. Spośród kilku zidentyfikowanych produków tych reakcji najważniejsze są δ-lakton kwasu 6-jodo-5-hydroksy-eikozanotrienowego (ang.: 6-iodo-5-hydroxy-eicosatrienoic acid δ-lactone, 6-IL) oraz 2-jodoheksadekanal (aldehyd α-jodo-palmitynowy, ang.: 2-iodohexadecanal, 2-IHDA).

6-IL 2-IHDA
Struktura chemiczna najlepiej poznanych związków jodolipidowych: δ-laktonu kwasu 6-jodo-5-hydroksy-eikozanotrienowego (6-IL, po lewej) oraz 2-jodoheksadekanalu (aldehydu α-jodo-palmitynowego, 2-IHDA, po prawej).

6-IL oddziałuje na komórki w złożony sposób. Może blokować działanie kinazy białkowej C, wpływać na transdukcję sygnałów niektórych czynników wzrostu oraz, poprzez łączenie z peroksysomami, regulować działanie ich receptorów. Nie wykazano wpływu 6-IL na poziom cAMP w komórkach. Substancja ta hamuje wzrost, a nawet może wywoływać ograniczoną apoptozę (programowane "samobójstwo" komórek) tyreocytów. Udowodniono w warunkach doświadczalnych także jej hamujący wpływ na wzrost pewnych nowotworów.

2-IHDA charakteryzuje się długim czasem metabolizmu w komórce. Mechanizm działania tej substancji polega na obniżaniu stężenia cAMP w cytoplazmie. Powoduje to spowolnienie metabolizowania jodu w tarczycy. Efektem jest działanie hamujące wzrost wola oraz wywoływanie efektu Wolffa-Chaikoffa (zablokowanie tarczycy po ekspozycji na dużą ilość jodu).

Badania epidemiologiczne potwierdzają zależność występowania pewnych chorób od zaopatrzenia organizmu w jod. W regionach niedoboru jodu choroby łagodne tarczycy (takie jak wole i autonomia) występują znacznie częściej. Poza tym zaobserwowano w tych regionach także częstszą zachorowalność na nowotwory złośliwe m.in. żołądka i sutka (te narządy posiadają enzym peroksydazę, konieczny do utlenienia jodu i dalszych jego przekształceń). Co ciekawe, nie wykazano znaczącej korelacji między występowaniem niedoboru jodu a częstością raka tarczycy, jednak w sytuacjach niedoboru zaobserwowano wyższą częstość gorzej rokującego raka pęcherzykowego i źle rokującego raka anaplastycznego w stosunku do najlepiej rokującego raka brodawkowego.

Tarczyca a nadmiar jodu

Zdrowa tarczyca wyposażona jest w mechanizmy ochronne zabezpieczające nasz organizm przed nadmiernym wydzielaniem hormonów w przypadku nadmiernej podaży jodu (t.zw. "kontaminacji jodem"). Efekt Wolffa-Chaikoffa polega na prawie całkowitym zablokowaniu gruczołu tarczowego w przypadku takowego nadmiaru (wskutek tego nie można na przykład przeprowadzić badania scyntygraficznego lub terapii jodem promieniotwórczym przez okres kilku tygodni-miesięcy po takim narażeniu). W efekcie tym pośredniczą wspomniane powyżej związki jodolipidowe.

Pacjent z tarczycą ze skłonnością do nadczynności nie może być narażany na kontaminację jodem! U takiego chorego nadmiar jodu spowodować może takie wystąpienie/nasilenie nadczynności, które będzie zagrażało nawet jego życiu. Dodatkowo mające miejsce zablokowanie tarczycy uniemożliwi jej leczenie przy użyciu jodu promieniotwórczego.

Należy nadmienić, że istnieje wiele możliwości kontaminacji jodem: od stosowania różnych leków (np. wykrztuśnych), soli, kropli do oczu zawierających jodek sodu/potasu, czy nawet jodyny (jod wchłania się przez skórę), aż po związki organiczne, które w niewielkim stopniu odszczepiają jod (jodowe środki kontrastowe!). Te ostatnie związki wykazuję się dość wieloma działaniami ubocznymi (mogą uszkadzać m.in. nerki), tarczyca jest jednak potencjalnie najbardziej narażona.

iomeron iopromide iohexol
iodixanol
Budowa chemiczna iomeronu (Iomeprol, C17H22I3N3O8, m.cz.=777, po lewej, u góry), iopromidu (Ultravist, C18H24I3N3O8, m.cz.=791, w środku, na górze), iohexolu (Omnipaque, C19H26I3N3O9, m.cz.=821, po prawej u góry) oraz iodixanolu (Visipaque, C35H44I6N6O15, m.cz.=1550, na dole) jako przykłady jodowych środków kontrastowych. Środki te znalazły zastosowanie w rentgenodiagnostyce dzięki m.in. korzystnej t.zw. energii wiązania elektronu K (33,2 keV). Związki jodu charakteryzują się jednak stosunkowo małą trwałością chemiczną, co sprawia, że łatwo odszczepiają jod w postaci jodku. Iomeron zawiera ok. 49 % wagowych jodu. Podczas badania CT lub angiografii podaje się pacjentowi gramowe ilości tego typu środków. W ten sposób ilość uwolnionego jodku może w organizmie chorego wynieść wiele miligramów.

Wśród substancji zawierających jod szczególne miejsce zajmuje lek antyarytmiczny amiodaron (Cordarone, Cordarex), który dodatkowo posiada pewne strukturalne podobieństwo do hormonów tarczycowych. Poprzez długi czas eliminacji z organizmu (lipofilność) może on spowodować u osób predysponowanych długotwałą, trudną do leczenia nadczynność tarczycy, która u pacjentów obciążonych kardiologicznie może mieć szczególnie niebezpieczne konsekwencje. Nadczynność może powstawać w mechanizmie niekontrolowanej produkcji hormonów w tarczycy w warunkach nadmiernej podaży jodu, ale także niszczenia (autoimmunologicznego?) miąższu tego narządu i wtórnego gwałtownego uwalniania hormonów już wcześniej wytworzonych. Rzadziej obserwuje się niedoczynność gruczołu tarczowego u chorych leczonych amiodaronem. Oczywiście możliwa jest także cała gama pozatarczycowych działań ubocznych tego leku.

amiodaron
Budowa chemiczna amiodaronu (Cordaron, Cordarex) - ważnego leku antyarytmicznego (stosowanego przez kardiologów w niektórych zaburzeniach rytmu serca). Zawiera on znaczną ilość jodu (wagowo ok. 39 %). Ta właściwość oraz strukturalne podobieństwo do hormonów tarczycy sprawiają, że zaburzenia czynności tego narządu są częstym powikłaniem stosowania amiodaronu. Kumulacja w organizmie warunkuje utrzymywanie się niekorzystnego efektu przez wiele miesięcy po odstawieniu leku.

Leki tarczycowe

Ponieważ zarówno niedobór jak i nadmiar hormonów tarczycowych powodują poważne zaburzenia, oba te stany wymagają leczenia. Niedobór (niedoczynność) leczy się poprzez suplementację (uzupełnianie) hormonami doustnie. Zazwyczaj podaje się preparaty tyroksyny. Trójjodotyroninę stosuje się rzadko.

Nadczynność tarczycy jest stanem bardziej zagrażającym pacjentowi i trudniejszym w leczeniu. Ze względu na długi okres połowicznego zaniku hormonów tarczycy (zwłaszcza T4) we krwi na wymierne efekty (ustąpienie nadczynności) trzeba czekać dość długo. Istnieje kilka możliwości spowolnienia tworzenia hormonów tarczycy. Nadchloran sodu (NaClO4, Irenat) jest względnie bezpieczną substancją blokującą wychwyt jodu przez tarczycę (blokowanie NIS). Niestety, w Polsce jest on słabo dostępny. Methimazol (Thiamazole, Tapazole, Methizol) należy do grupy tionamidów, blokuje działanie peroksydazy tarczycowej (i w konsekwencji wbudowywania jodu do tyreoglobuliny). Lek ten posiada jednak liczne działania uboczne (uszkadzanie wątroby, szpiku, reakcje alergiczne). Poza tym jego działanie jest osłabione w sytuacji kontaminacji jodem. Pre-lekiem methimazolu (pro-drug, ulega w wątrobie przemianie do methimazolu) jest rzadko stosowany karbimazol. Propylthiouracil (Propylotiouracyl, Propycil, Thyrosan) jest lekiem o podobnym mechanizmie działania na peroksydazę. Poza tym wykazuje on również działanie blokujące na enzym 5'-dejodynazę tyroksyny (spowalnia konwersję T4 do bardziej aktywnego T3). Charakteryzuje się krótszym niż methimazol działaniem. Możliwe efekty uboczne są, podobnie jak w przypadku methimazolu, bardzo liczne. Lekami często stosowanymi w leczeniu nadczynności tarczycy, poza powyższymi t.zw. "lekami przeciwtarczycowymi", są β-blokery (substancje blokujące receptory β-adrenergiczne). Wśród nich ważne miejsce zajmuje propranolol, który wykazuje także aktywność blokującą obwodową konwersję T4 do T3.

methimazole carbimazole propylthiouracil propranolol
Struktury chemiczne leków stosowanych w leczeniu nadczynności tarczycy; pierwszy z lewej: metimazol (methimazole), drugi: karbimazol (carbimazole), trzeci: propylotiouracyl (propylthiouracil), czwarty: propranolol.

Niestety, czasami działania uboczne powyższych leków są na tyle istotne, że terapia z ich użyciem nie może być prowadzona. W takich sytuacjach można leczyć węglanem litu (Li2CO3). Lit, regulując działanie licznych kinaz białkowych i systemów sygnałowych (glycogen synthase kinase 3β, protein kinase C, inozytol, cAMP i inne) powoduje między innymi spowolnienie uwalniania hormonów z tarczycy (wydłuża czas ich pobytu w narządzie). Czasami blokowanie uwalniania hormonów nie jest możliwe i jedynym wyjściem jest chirurgiczne usunięcie narządu. Niektóre rodzaje terapii, jak T4/T3-afereza (usunięcie krążących hormonów z krwi), mają na razie znaczenie głównie eksperymentalne.

Wole

Definicja

Wolem (łac.: struma, ang.: goiter) nazywamy powiększenie objętości gruczołu tarczowego ponad umownie przyjętą normę. Wynosi ona 18 ml u kobiet i 25 ml u mężczyzn. Ze względu na morfologię możemy wyróżnić wole miąższowe (przy stwierdzanym w badaniu USG braku guzków) oraz guzkowe (przy stwierdzanych w USG guzkach), ponadto przy bardzo znacznie powiększonej tarczycy można postawić rozpoznanie "wola olbrzymiego". Ze względu na funkcję można wyróżnić zazwyczaj wole obojętne (przy normalnej czynności hormonalnej narządu) lub nadczynne (przy nadczynności - autonomia, patrz niżej).

Przyczyny

Czynnikami predysponującymi do powstania wola u większości pacjentów są skłonności genetyczne oraz niedobór jodu. Ten ostatni poprzez zmniejszenie wytwarzania związków jodu w tarczycy (zarówno związków jodolipidowych, jak i właściwych hormonów tarczycowych i w konsekwencji podwyższenia poziomu TSH) pośrednio stymuluje gruczoł tarczowy do wzrostu.

Istnieją również rzadkie formy wola spowodowane ściśle określonymi defektami genetycznymi. W takich sytuacjach objawy kliniczne (i/lub zaburzenia laboratoryjne) ujawniają się zazwyczaj już w dzieciństwie.

Skutki

Wole nieleczone powiększa się i może spowodować problemy natury mechanicznej (np. ucisk na tchawicę - rozmiękanie tchawicy i duszność). Poza tym wolu bardzo często towarzyszy autonomizowanie się części tarczycy, co grozi nadczynnością (spontaniczną lub spowodowaną np. przez kontaminację jodem). Należy również pamiętać, że wśród guzków mogą ukrywać się obszary zmienione złośliwie (rak).

Leczenie

Terapia w pierwszej kolejności obejmuje diagnostykę typu wola. Wole olbrzymie oraz podejrzenie raka są zasadniczo wskazaniami do leczenia chirurgicznego. Neleży się liczyć z możliwością wystąpienia niedoczynności tarczycy po operacji, a także, choć w mniejszym stopniu, innych typowych powikłań (np. uszkodzenie nerwu krtaniowego lub przytarczyc).

Po wykluczeniu raka można w wielu przypadkach próbować osiągnąć zmniejszenie wielkości powiększonej tarczycy za pomocą suplementacji jodem oraz hormonami tarczycy.

Miejsce radiojodoterapii jest ograniczone w przypadku wola obojętnego (bez guzków zimnych). Po zmniejszaniu objętości wola za pomocą jodu promieniotwórczego należy się liczyć z dużym ryzykiem niedoczynności. Guzki zimne w ogóle nie nadają się do leczenia radiojodem, ponieważ go nie wychwytują. W przeciwieństwie do nich guzki ciepłe (zwłaszcza autonomiczne) reagują na podanie 131I bardzo dobrze.

Autonomia tarczycy

Definicja

Autonomią tarczycy nazywamy stan uniezależnienia się tarczycy lub jej części od regulującego wpływu TSH. W normalnej sytuacji w przypadku nadmiaru hormonów tarczycy dochodzi do zmniejszenia wydzielania TSH przez przysadkę, co powoduje obniżenie produkcji hormonów. W autonomii produkcja jest kontynuowana mimo braku stymulującego działania TSH.

Przyczyny

Za bezpośredni powód autonomizowania się tkanki tarczycowej uważane są mutacje (somatyczne) genów kodujących receptor dla TSH (TSH-R) lub białko G odpowiedzialne za przekazywanie sygnału od receptora TSH do wnętrza tyreocytu. Taka mutacja wprawia komórkę tarczycy w stan "ciągłej aktywacji" - nawet w sytuacji znacznie obniżonego poziomu TSH.

Pojedyncze zautonomizowane tyreocyty nie mają niebezpiecznego wpływu na organizm. W niektórych jednak sytuacjach, zwłaszcza zaś w niedoborze jodu (i związanej z tym zmniejszonej syntezy związków jodolipidowych w tarczycy) komórki te są pobudzane do wzrostu. W pewnym momencie ich masa może się stać na tyle istotna, że wytworzy nadmierną ilość hormonów tarczycowych (wystąpi nadczynność tarczycy).

Postacie

Wyróżniamy zasadniczo następujące formy autonomii tarczycy:
1. Autonomia jednoogniskowa (UFA, ang.: unifocal autonomy): nadczynna (gromadząca nadmierną ilość jodu i produkująca nadmierną ilość hormonów) tkanka wzrasta tworząc jeden guzek, zazwyczaj dobrze widoczny w badaniu USG i scyntygraficznym.
2. Autonomia wieloogniskowa (MFA, ang.: multifocal autonomy): nadczynna tkanka zgromadzona jest w więcej niż jednym guzku. Guzki te mogą być bardzo dobrze odgraniczone w badaniu USG oraz dość dobrze w badaniu scyntygraficznym.
3. Autonomia rozsiana (DA, ang.: disseminated autonomy): nadczynne pojedyncze pęcherzyki lub małe grupy pęcherzyków tarczycowych rozsiane są (w miarę równomiernie) w całym narządzie. Badanie USG może pokazywać echogenicznie nierównomierny miąższ, jednak bez wyraźnych guzków. Badanie scyntygraficzne może wykazać dość równomierne rozmieszczenie radioznacznika. Różnicowanie tej jednostki z TRAK-negatywną formą choroby Graves-Basedowa (patrz niżej) może być trudne.

Skutki

Początkowo autonomia tarczycy rozwija się skrycie, objawy narastają powoli i mogą pozostać przez długi okres niezauważone. Z czasem nadmiar hormonów tarczycy staje się biochemicznie (laboratoryjnie) i klinicznie istotny (następuje dekompensacja). Nieleczona autonomia ma przebieg zazwyczaj pogłębiającej się nadczynności.

Szczególnie niebezpieczna może być u takiego pacjenta kontaminacja jodem. Może ona spowodować, że u dotychczas klinicznie zdrowego (nieposiadającego żadnych dolegliwości ze strony tarczycy) człowieka wystąpi zagrażająca życiu nadczynność.

Leczenie

Leki przeciwtarczycowe (obniżające syntezę i wydzielanie hormonów tarczycy) tylko chwilowo łagodzą nadczynność. Nie mogą one jednak spowodować wyleczenia choroby, która zawsze wymaga leczenia definitywnego.

Istnieją dwie metody leczenia definitywnego: operacja oraz radiojodoterapia. Operacja polega na chirurgicznym usunięciu tkanki autonomicznej. Przygotowanie pacjenta polega m.in. na (w miarę możliwości) doprowadzeniu jego tarczycy do normalnej czynności (wyprowadzenie z nadczynności). Powikłaniami mogą być uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego (i następująca chrypka), uszkodzenie przytarczyc (i następująca tężyczka) oraz powikłania typowo chirurgiczne i anestezjologiczne. Dość typowym skutkiem jest też niedoczynność tarczycy.

Przygotowanie do radiojodoterapii w przypadku autonomii jedno- i wieloogniskowej jest zazwyczaj inne. O ile sytuacja kliniczna na to pozwala, staramy się utrzymać TSH pacjenta na możliwie najniższym poziomie. Osiąga się to poprzez odpowiednio niskie dawkowanie leków przeciwtarczycowych, a bezpośrednio przed leczeniem - ich odstawienie. Powoduje to funkcjonalne wyłączenie zdrowej tkanki tarczycy, która dzięki temu nie pochłonie zbyt dużej ilości jodu promieniotwórczego. Niezależna od TSH tkanka autonomiczna wychwyci ten jod. Jedynym częstym i znaczącym powikłaniem tej metody (lub też jej pozytywnym skutkiem) jest niedoczynność tarczycy - zwłaszcza w przypadku dostania się jodu do tkanki nieautonomicznej, lub gdy tej ostatniej pozostaje niewystarczająca ilość. Niedoczynność tarczycy jest jednak stanem nieporównywalnie mniej niebezpiecznym niż nadczynność, ponadto jej leczenie jest prostsze.

Choroba Graves-Basedowa

Przyczyny i mechanizm

Choroba Graves-Basedowa (autoimmunotyreopatia typu Graves-Basedowa) jest schorzeniem autoimmunologicznym - to znaczy, że własny układ odpornościowy organizmu rozpoznaje własną tkankę tarczycową (a dokładnie: antygen receptora dla TSH) jako coś obcego i wytwarza przeciw niej przeciwciała. Czynnikami predysponującymi mogą być banalne infekcje wirusowe przy niekorzystnej konstelacji antygenów zgodności tkankowej (asocjacja z HLA-B8 i HLA-DR3). Choroba występuje prawie 10 razy częściej u kobiet, pacjenci nią dotknięci mają wyższą skłonność do zapadania na inne schorzenia o podłożu autoimmunologicznym. Palenie tytoniu wpływa na jej przebieg bardzo niekorzystnie.

Dokładna przyczyna tej choroby i jej mechanizm pozostają nieznane. Wiadomo, że w jej przebiegu wytwarzane są przeciwciała przeciw receptorowi dla TSH (nazywane w skrócie a-TSH-R, TSH-R-Ab lub TRAK), jednak nie zawsze mogą one zostać wykryte. Powodują one stałą aktywację tego receptora oraz w konsekwencji znaczną nadczynność tarczycy.

Rozpoznanie

Choroba Graves-Basedowa charakteryzuje się zazwyczaj dość szybką dynamiką narastania objawów nadczynności tarczycy, co często pozwala na postawienie diagnozy. W USG widzimy miąższ tarczycy zazwyczaj hipoechogeniczny, w funkcji dopplerowskiej - bardzo wysokie przepływy krwi. Badany scyntygraficznie wychwyt nadtechnetanu (a także jodu) jest często wybitnie podwyższony (wyjątek: kontaminacja jodem). W przypadkach wątpliwych oznacza się TRAK.

Powikłania

Do najgroźniejszych powikłań tej choroby należy endokrynna orbitopatia. Cechuje się wytrzeszczem oczu. W jej przebiegu może w skrajnych sytuacjach dochodzić do owrzodzeń rogówki i ucisku nerwu wzrokowego, a w konsekwencji do ślepoty. Palenie tytoniu może wywołać lub nasilać objawy endokrynnej orbitopatii.

Leczenie

Leczenie przyczynowe tej choroby, ze względu na nie do końca poznany jej mechanizm, nie jest znane.

Początkowo podjąć można próbę leczenia za pomocą klasycznych leków przeciwtarczycowych (tyreostatyków, patrz wyżej). Jej celem jest doprowadzenie do normalnej czynności tarczycy (eutyreozy). Przy prawidłowo prowadzonej terapii w ciągu roku osiąga się trwałą remisję u ok. 1/4 pacjentów. Przy tej opcji należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia efektów toksycznych tych leków.

Przy nieskuteczności leczenia zachowawczego, przy nawrotach nadczynności lub przy nietolerancji tyreostatyków należy wdrożyć leczenie definitywne. Istnieją dwie metody takiego leczenia: operacja oraz radiojodoterapia. Operacja polega na chirurgicznym usunięciu (prawie całej) tkanki tarczycowej. Efektem jest praktycznie zawsze niedoczynność (hipotyreoza), której skutki nie są jednak dla organizmu tak niebezpieczne, jak skutki nadczynności, ponadto jej leczenie jest prostsze. Do innych możliwych powikłań zabiegu operacyjnego należą możliwość uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego (i w rezultacie chrypka), przytarczyc (i w rezultacie tężyczka) oraz powikłania typowo chirurgiczne i anestezjologiczne.

Leczenie jodem promieniotwórczym nie jest obarczone tak dużym ryzykiem. Niedoczynność po radiojodoterapii jest nieco rzadsza, niż po operacji (w zależności od dawki radiojodu), jednak także jest prawie regułą.

Choroba Hashimoto

Choroba Hashimoto (autoimmunotyreopatia typu Hashimoto) jest, podobnie jak choroba Graves-Basedowa, schorzeniem autoimmunologicznym. Jej istotą jest niszczenie miąższu tarczycy, w procesie tym biorą udział przeciwciała. Często możliwe do wykrycia są tak zwane przeciwciała przeciw antygenowi mikrosomalnemu (tożsamego z TPO) - oznaczane a-TPO (lub MAK), czasem przeciw tyreoglobulinie - oznaczane a-Tg (lub TAK).

Przebieg choroby jest różny, początek zazwyczaj skryty. Zwłaszcza w początkowej fazie może dojść do intensywnego niszczenia narządu, co jest związane z uwalnianiem dużych ilości wytworzonych hormonów (może się pojawić nadczynność). Różnicowanie tej fazy z chorobą Graves-Basedowa może być trudne (scyntygraficznie: w chorobie Hashimoto zmniejszony wychwyt nadtechnecjanu/jodu). Choroba może się sama zatrzymać, ale często przechodzi w niedoczynność tarczycy. Leczenie nie jest znane. W razie pojawienia się niedoczynności stosuje się suplementację hormonalną. Choroba Hashimoto jest związana z nieco wyższym ryzykiem zachorowania na raka tarczycy.

Choroba de Quervain

Podostre zapalenie tarczycy typu de Quervain jest stosunkowo rzadszą chorobą, w której najczęściej dominującym objawem jest ból. Jej przyczyny nie są znane, przypuszczalnie są związane z zakażeniem wirusowym i/lub mechanizmami autoimmunologicznymi. Polega na stopniowym niszczeniu miąższu narządu - uwolnione hormony mogą powodować przejściową nadczynność. Scyntygraficznie obserwuje się zmniejszony wychwyt nadtechnecjanu. Leczenie - przeciwzapalne, czasem operacyjne.

Inne choroby łagodne tarczycy

Choroby zapalne gruczołu tarczowego najczęściej są podobne w przebiegu i charakterze do choroby Hashimoto (może nastąpić remisja, nawet trwała, może natomiast pojawić się niedoczynność). W zależności od róznych czynników możemy mówić na przykład o połogowym zapaleniu tarczycy (pojawia się w okresie poporodowym). Do rzadkich form należy t.zw. "wole drewniane" (choroba Riedla), której cechą charakterystyczną jest zwłóknienie i stwardnienie narządu.

Zaburzenia (laboratoryjne) czynności tarczycy mogą się pojawić także jako skutek poważnych chorób układowych (ciężkie stany zapalne, nowotwory). Leczenie w takich sytuacjach musi być prowadzone bardzo ostrożnie.

Wtórne zaburzenia czynności tarczycy (wtórna nadczynność - spowodowana nadmierną produkcją TSH, lub wtórna niedoczynność spowodowana niewystarczającą produkcją TSH) charakteryzują się w badaniach laboratoryjnych jednocześnie, odpowiednio, wysokimi albo niskimi wartościami zarówno TSH jak i hormonów tarczycy. Występowanie tych chorób, podobnie jak zespołów niedoborów receptorów dla hormonów tarczycy, jest w praktyce bardzo rzadkie.

Choroby złośliwe tarczycy

Najważniejszym złośliwym schorzeniem gruczołu tarczowego jest rak tarczycy. Stanowi on ok. 1 % wszystkich nowotworów złośliwych (jest więc nowotworem stosunkowo rzadkim). Większość przypadków raka tarczycy (2/3-9/10) stanowi rak brodawkowy (łac.: carcinoma papillare), rzadszą formą jest rak pęcherzykowy (łac.: carcinoma folliculare), w kilku procentach obserwuje się raka rdzeniastego (łac.: carcinoma medullare), w około 1 % jest to rak anaplastyczny (łac.: carcinoma anaplasticum).

Rak brodakowy i pęcherzykowy posiadają wiele odmian, charakteryzują się w większości przypadków bardzo powolnym wzrostem i możliwością gromadzenia jodu promieniotwórczego. Leczenie jest na początku chirurgiczne, potem przeprowadza się radiojodoterapię ablacyjną. Rokowanie przy prawidłowo prowadzonym leczeniu jest zazwyczaj bardzo pomyślne.
STRONA GŁÓWNA serwisu MEDYCYNA NUKLEARNA