PL EN DE RU UA
Medycyna nuklearna

Ja sam o sobie...

Nazywam się Cyprian Świętaszczyk. Ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgosz­czy (obecnie Col­legium Medicum Uniwer­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Począt­kowo pracowałem w Pol­sce - głównie w dzie­dzinach zabie­gowych. Potem przez kilka lat zdoby­wałem doświad­czenie w zna­nych ośrodkach medy­cyny nukle­arnej w Niemczech (Klinika Medycyny Nukle­arnej Uniwer­sytetu Otto-von-Guericke'go w Mag­deburgu, Klinika Medy­cyny Nukle­arnej Westfal­skiego Uniwer­sytetu Wilhelma w Münster, Klinika Medy­cyny Nukle­arnej / Centrum PET w Zentral­klinik Bad Berka). Chociaż zain­tere­sowanie medy­cyną nukle­arną przeja­wiałem już wcześniej (poza tym do moich hobby należały już od czasów szkoły podsta­wowej chemia, ale także m.in. fizyka), to pobyt w Niemczech był dla mnie prawdziwym począt­kiem mojej przyjaźni z tą dzie­dziną medy­cyny. Tam też rozpo­cząłem specja­lizację.

Po powrocie do Polski w roku 2008 rozpocząłem pracę w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Regio­nalnego Szpitala Specja­listycz­nego im. dr. Wł. Biegań­skiego w Gru­dziądzu. W naszym Kraju zetknąłem się też m.in. z absur­dalnymi przeszko­dami biuro­kratycznymi, uniemoż­liwiają­cymi mi na przyk­ład dokoń­czenie rozpo­czętej w Niemczech specja­lizacji, w czym nie była mi w stanie pomóc żadna insty­tucja; szcze­góły tej przygody opisane są tutaj. Sprawa zakoń­czyła się w lutym 2011 roku, kiedy zdałem egzamin specja­liza­cyjny z medy­cyny nukle­arnej w Jena (Land Thüringen - Kraj Związkowy Turyngia, RFN), zamiast w wyzna­czonym w Polsce terminie w 2015 roku (!). Specja­lizacja została auto­matycznie uznana przez Bydgoską Izbę Lekarską.

Zainteresowania pozamedyczne: chemia, fizyka, historia Polski, sport, a siłą rzeczy również HTML, CSS i PHP :). Prywatnie jestem najszczęś­liwszym na świecie mężem i tatusiem!! Chrześcijanin.
Kontakt: c(kropka)swietaszczyk(małpka)bieganski(kropka)org

sweety
W górach Harz, parę ładnych lat temu...

Lista publikacji wydrukowanych w czasopismach fachowych:

 1. Świętaszczyk C, Jødal L: Derivation and presentation of formulas for drug concentrations in two-, three- and four-compartment pharmacokinetic models. J Pharmacol Toxicol Methods. 2019 Jul 26; 100: 106621. Corrigendum: J Pharmacol Toxicol Methods. 2019 Nov 13; 101: 106648.
 2. Świętaszczyk C, Jødal L: Three-compartment pharmacokinetic models of radiotracers used in the GFR-determination - estimation of their parameters using the time-concentration curves. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2019; 22 (2): 60-68.
 3. Świętaszczyk C, Kobus-Błachnio K, Pilecki SE: Toxicity of therapy with Sm-153-EDTMP: to what extend can it be related to the tumor type? World J Nucl Med. 2016; 15 (1): 73-74.
 4. Świętaszczyk C, Pilecki SE, Kobus-Błachnio K: Bone scintigraphy hot-spot in projection to rib and kidney: role of single photon emission computer tomography/computer tomography in distinguishing a urine collection in renal calyx from a metastasis to rib. World J Nucl Med. 2015; 14 (1): 47-50.
 5. Świętaszczyk C, Pilecki SE: Approximation of time-uptake curve to a modified Bateman equation based on three uptake tests - potential value for dosimetry of corpuscular radiation. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2015; 18 (1): 42-45.
 6. Świętaszczyk C, Pilecki SE: Enhanced accumulation of bone seekers at superior lateral orbital margin - potential origin. World J Nucl Med 2014; 13 (1): 3-5.
 7. Pilecki SE, Gierach M, Gierach J, Świętaszczyk C, Junik R, Lasek W: Congenital vascular malformations in scintigraphic evaluation. Pol J Radiol 2014; 79: 27-32.
 8. Świętaszczyk C, Pilecki SE: To what extent can diverse types of liver lesions mimic hemangiomas? A retrospective quantitative analysis of masses found to be positive in SPECT/CT with labeled blood cells - a preliminary report. Pol J Radiol. 2013; 78(4): 21-26.
 9. Świętaszczyk C, Pilecki SE: Calculations in nuclear medicine - application of free online software. Nuclear Med Rev. 2013; 16 (2): 103-108.
 10. Świętaszczyk C: Kyphoplasty using bone cement mixed with Sm-153-EDTMP. J Neurosurg Spine. 2013 Jun; 18 (6): 662-3.
 11. Świętaszczyk C, Pilecki SE: Two hundred years after discovery of iodine - less known functions of the element in human organism. Przegl Lek. 2012; 69 (12): 1280-2.
 12. Świętaszczyk C, Prasad V, Baum RP: Intense 18F-fluoride accumulation in liver metastases from a neuroendocrine tumor after peptide receptor radionuclide therapy. Clin Nucl Med. 2012 Apr; 37 (4): e82-e83.
 13. Świętaszczyk C, Pilecki S, Łuka K, Junik R: Atypical sites of bony metastases in a prostate cancer patient. Clin Nucl Med. 2011 Dec; 36 (12): 1115-1117.
 14. Baum RP, Świętaszczyk C, Prasad V: FDG-PET/CT in lung cancer: an update. Front Radiat Ther Oncol. 2010; 42: 15-45. Epub 2009 Nov 24.
 15. Maciaczyk J, Świętaszczyk C, Tafil-Klawe M, Kasprzak HA: [Surgical treatment of Parkinson's disease]. Przegl Lek. 2004; 61 (12): 1383-1388.
 16. Świętaszczyk C, Maciaczyk J, Tafil-Klawe M, Kasprzak HA: [What is the origin of cerebral aneurysms?]. Przegl Lek. 2004; 61 (2): 115-119.
 17. Świętaszczyk C, Maciaczyk J, Tafil-Klawe M: [Misdirected nerve regeneration: clinical implications]. Przegl Lek. 2003; 60 (5): 371-374.
 18. Maciaczyk J, Świętaszczyk C, Tafil-Klawe M, Kasprzak HA: [Neural stem cells: perspectives of clinical application]. Przegl Lek. 2003; 60 (5): 359-365.
 19. Świętaszczyk C, Maciaczyk J, Tafil-Klawe M: [Is the brain a postmitotic organ? -- current knowledge on neural stem cells]. Przegl Lek. 2003; 60 (5): 359-365.
 20. Kasprzak HA, Świętaszczyk C, Maciaczyk J: [Cerebral aneurysms and current methods of their treatment]. Neurol Neurochir Pol. 2001 Nov-Dec; 35 (6): 1121-1132.
Najedź tutaj myszką, aby zobaczyć objaśnienia skrótów.

Książka:

Tytuł: MEDYCYNA NUKLEARNA - wprowadzenie do diagnostyki i terapii radioizotopowej
ISBN: 978-83-939192-2-2
Dostępna: http://www.nuk.org.pl/index.php?la=pl&go=book

Poza tym liczne doniesienia zjazdowe

POWRÓT do początku podstrony

©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 2013; Ostatnia aktualizacja: 07.2020;